24 Aralık 2012 Pazartesi

NUH DİYOR PEYGAMBER DEMİYOR.....BU SÖZÜN NERDEN GELDİĞİ?? NİÇİN SÖYLENDİĞİNİ BİLİYORMUSUN ???İŞTE BU SÖZÜN GERÇEK MUHATABI !!!

Nuhun gemisi...Nuh (as) .....

NUH (as) insanlığın ikinci atası olarak kabul edilir.Adem (as) dan ,NUH(as) a kadar olan dönemde putperestlik yaygın değildi ancak,NUH(as) kavminde durum değişmeye başladı.
Önceleri bu kavimde dindarlıkta temayüz etmiş olan ; '' VEDDE,SÜYA,YEĞUŞ,YE'UK ve NESR '' isminde beş önemli şahıs vardı.Bunlar bir rivayete göre İDRİS(as) ashabıydı.Bu zatların birbiri ardınca vefat etmeleri büyük üzüntü meydana getirdi.
Geride kalanlar onların hatırasını canlı tutmak amacıyla,onları sembolize eden ve onlara benzeyen beş tane heykel yaptılar....Halk zaman zaman bu heykelleri ziyaret eder, o salih insanların nasihatlerini birbirlerine anlatırlar ve ibret alırlardı.
Fakat bir kaç nesil sonra gelenler,ibret almak yerine bu heykelleri putlaştırarak ilah olarak kabul ettiler.Bu iş iyice yaygınlaşıncada putperestlik resmi din haline geldi.....İyice yaygınlaşan bu inanç sapkınlığı,ahlaki ve sosyal çözülmeyide berarerinde getirince,Cenab-ı Allah insanların hidayeti için NUH(as) ı peygamber olarak gönderdi.

Elli yaşlarında iken Allah-ü Teala Onu insanlara peygamber olarak gönderdi ve dokuz yüz elli sene tebliğde bulundu...

 

''NUH DİYOR PEYGAMBER DEMİYOR..''

NUH (as) ın asırlar süren iman mücadelesine rağmen,kavmi iman etmeyip küfürde ısrar ettiler.Kavmi inatçı mı inatçıydı.Çok az dışında hiç biri iman etmediler.Halk arasında inatçı kimseler için kullanılan bir söz vardır ''Nuh diyor peygamber demiyor ''diye ,işte bu sözün gerçek manada muhatabı bu kavimdir.Müfessirlerin beyanına göre ;en fazla iman eden seksen kişidir.Bazı müfessirler ise NUH (as) a sekiz kişi iman ettiğini rivayet etmiştir.Asırlar süren iman mücadelesine rağmen '' Nuh dediler peygamber demediler.''...
NUH (as) her evi tek tek dolaşıp imana davet etti.

-Tak ! tak ! tak !

-Kim o !            

-Ene Nuh ! Lailahe illallah Nuh Neciyullah ! /Ben Nuh ! Allah dan başka ilah olmadığına,Benim de Onun elçisi olduğuma iman edin.                                                                                                                                    

İşte böylece asırlarca bıkmadan,usanmadan,ağırlanmadan insanları dine ve imana davet etti..Tüm peygamberler gibi oda kötülük eziyet hakaret gördü..
Hani denilir ya ;
''Hizmette sinir ve sınır yoktur ''
Oda öyle yaptı....
 


NUH(as) Peygamberlik ferasetiyle anladı ve Mevla teala'nın bildirmesiyle de bildi ki,artık bundan sonra kavminden bir tanesinin dahi imandan nasibi yok.Yani o güne kadar kendisine iman eden seksen kişiyse,bunlar seksen bir kişi olmayacak; şayet sekiz kişiyse,bunların sayısı dokuz olmayacak...

Bunun üzerine mevlaya yönelerek ellerini semaya kaldırdı ve dua hakkını kullandı.öyle bir dua ettiki,o güne kadar böyle dua eden olmamış..Yeryüzünde ne kadar kafir varsa hepsinin helaki için,köklerinin kazınması için bastı bedduayı :
nitekim kuran-ı kerim de şöyle buyuruluyor:
''NUH(as) dedi ki:Ey Rabbim!Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma!Çünkü Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece ahlaksız ve dinsiz (evletlar) doğururlar.''
Böylece süreç başlamıştı.Mevla Teala elçisinin duasını kabul etmiş ve kafirlerin kökünü kazımayı murad etmişti.Ve gerekli emirler NUH(as) verildi.VE NUHUN GEMİSİ YAPILIYOR...

 Nuh (as) gemi yapmasını bilmiyordu.Yüce Allah ona vahiyle gemi yapmasını öğretti,o zamana kadar görülmemiş büyüklükte olan geminin planını bizzat Cebrail (as) bildirdi.Mevla Teala'nın emriyle NUH(as) gemiyi sac ağacından(siyah sert mobilyalık keresteden)yaptı,içini,dışını iyice zifledi ve suyu yarması içinde gemiye meyilli bir göğüs yaptı.
Geminin ölçüsü: Elli arşın eninde,üçyüz arşın uzunluğunda,otuz arşın derinliğinde olup üç katlı idi.En alt katı dört ayaklı hayvanlar için,orta katı insanlar için,üst katı da kuşlar için yuva olarak yapmıştı. 

Mevla Teala'nın imhali(mühlet vermesi) vardır ama ihmali yoktur.Bir ismi şerifi de ''SABUR'' dur.Rabbimiz ziyadesiyle sabredicidir.''Belki tövbe ederler,doğru yolu bulurlar ''diye mühlet verir,sabreder ve bekler.Eğer inkar ve isyanlarından dönerlerse ne ala.Yok,aynı tas aynı hamam devam ederlerse,vakit saat geldi mi intikamını alır.

ve vakit geldi...
Sular dağın başına kadar yükselmiş,hatta dağların en zirve noktasını da geçmişti.Rivayetlere göre,en yüksek dağdan on sekiz arşın,bazı rivayetlere göreyse seksen mil daha yularıya yükselmiştir.Böylece bu tufanla yeryüzü tamamen sularla kaplanarak her taraf denize döndü ve görünen bir kara parçası kalmadı.
Tufan altı ay sürdü.Receb ayının onuncu günü gemiye bindiler,altı ay su üstünde yüzdüler ve Muharrem ayının onuncu (AŞURA ) gününde sular çekildi ve gemi CUDİ dağı nın üzerine oturdu.

 

NUH(as) ın dört oğlundan üç tanesi,HAM,SAM ve YAFES babalarına iman ettiler ve onunla beraber gemiye bindiler.Fakat diğer oğlu KENAN YAM iman etmemişti.
Böylece insanlar,nuh ümmetinden türeyip yeniden yeryüzüne dağılmışlardır.

Rivayete göre NUH (as) ın oğullarından :

                                              SAM: Arapların,Parsların(Farsların),Rumların.
                   HAM : Hindistan,Habeş,Sudan ve diğer Afrika kavimlerinin,
                                    YAFES  : Türklerin,Berberilerin ve diğer Asya kavimlerinin ilk babasıdır.

NUH (as) ın en seçkin oğlu Hazret-i SAM dır.Çünkü ''Nur-u Muhammedi '' onun alnına intikal etmiş, peygamberler silsilesi onun soyundan devam etmiştir.


Mevla Teala bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor :
''Andolsun,biz onu(tufan olayını)bir ibret olarak bıraktık.Var mı düşünüp öğüt alan?Benim azabım ve uyarılarım nasılmış(görsünler)! ''

Ayeti kerimede geçen'' Bir ibret olarak bıraktık sözünden'',Tufan izlerinin muhafaza edildiği ve görüp ibret alınması gerektiği anlaşılmaktadır.Dolayısıyla bu ayeti kerimede ;NUH(as) ın gemisinin kalıntılarını bulmak ve Tufan hakkında bilgi elde edebilmek için gerekli arkeolojik araştırmaların yapılması gerektiğine işaret vardır.

Tufan hadisesinin oluş zamanı kesin olarak bilinmemekle beraber, Peygamber Efendimiz(sav) hadis-i şeriflerinde ;
''Adem(as) ile Nuh(as) arasında 10 karn (kuşak,asır,dönem..)geçmiştir.''buyurmuştur.
   

1 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...